دسته بندی محصولات
عنوان گروه
مرتب سازی
قوانین و مقررات بیمه 1403/منصور/دوران جزئیات
افزودن به سبد خرید
قوانین و مقررات بیمه 1403/منصور/دوران
%30
2,030,000 ريال
قانون بودجه سال 1403 کل کشور/زارعی/دوران جزئیات
افزودن به سبد خرید
قانون بودجه سال 1403 کل کشور/زارعی/دوران
%30
560,000 ريال
قانون تجارت 1403/منصور/دیدآور جزئیات
افزودن به سبد خرید
قانون تجارت 1403/منصور/دیدآور
%30
630,000 ريال
قانون تجارت 1403/منصور/دیدآور جزئیات
افزودن به سبد خرید
قانون تجارت 1403/منصور/دیدآور
%30
630,000 ريال
قانون حاکم: درس‌هایی از داوری نفتی/موحد/کارنامه جزئیات
افزودن به سبد خرید
قانون حاکم: درس‌هایی از داوری نفتی/موحد/کارنامه
%25
2,400,000 ريال
حق و سوءاستفاده از آن/موحد/کارنامه جزئیات
افزودن به سبد خرید
حق و سوءاستفاده از آن/موحد/کارنامه
%25
2,175,000 ريال
قوانین و مقررات مربوط به خانواده  1403/منصور/دوران جزئیات
افزودن به سبد خرید
قوانین و مقررات مربوط به خانواده 1403/منصور/دوران
%30
1,225,000 ريال
قانون مجازات اسلامی 1403/منصور/دیدآور جزئیات
افزودن به سبد خرید
قانون مجازات اسلامی 1403/منصور/دیدآور
%30
980,000 ريال
مفهوم سیاسی قانون/لاگلین/راسخ/نی جزئیات
افزودن به سبد خرید
مفهوم سیاسی قانون/لاگلین/راسخ/نی
%20
2,240,000 ريال
قوانین چک، سفته، برات 1403/منصور/کتاب‌دیدآور جزئیات
افزودن به سبد خرید
قوانین چک، سفته، برات 1403/منصور/کتاب‌دیدآور
%30
490,000 ريال
قوانین و مقررات ثبتی 1403/منصور/کتاب‌دیدآور جزئیات
افزودن به سبد خرید
قوانین و مقررات ثبتی 1403/منصور/کتاب‌دیدآور
%30
1,330,000 ريال
قوانین و مقررات‌ امور حسبی 1403/منصور/دیدآور جزئیات
افزودن به سبد خرید
قوانین و مقررات‌ امور حسبی 1403/منصور/دیدآور
%30
560,000 ريال
قوانین و مقررات مواد مخدر 1403/منصور/دوران جزئیات
افزودن به سبد خرید
قوانین و مقررات مواد مخدر 1403/منصور/دوران
%30
840,000 ريال
قوانین و مقررات استخدامی 1403/منصور/کتاب‌دیدآور جزئیات
افزودن به سبد خرید
قوانین و مقررات استخدامی 1403/منصور/کتاب‌دیدآور
%30
1,190,000 ريال
قانون اساسی - قانون مدنی 1403/منصور/دوران جزئیات
افزودن به سبد خرید
قانون اساسی - قانون مدنی 1403/منصور/دوران
%30
875,000 ريال
قانون اساسی - قانون مدنی 1403/منصور/دوران جزئیات
افزودن به سبد خرید
قانون اساسی - قانون مدنی 1403/منصور/دوران
%30
875,000 ريال
قانون اساسی 1403/منصور/دوران جزئیات
افزودن به سبد خرید
قانون اساسی 1403/منصور/دوران
%30
315,000 ريال
قانون حمایت خانواده 1403/منصور/دوران جزئیات
افزودن به سبد خرید
قانون حمایت خانواده 1403/منصور/دوران
%25
525,000 ريال
مبانی حقوق عمومی/لاگلین/راسخ/نی جزئیات
افزودن به سبد خرید
مبانی حقوق عمومی/لاگلین/راسخ/نی
%20
2,320,000 ريال
سانسور و آزادی مطبوعات/مارکس/مرتضوی/اختران جزئیات
افزودن به سبد خرید
سانسور و آزادی مطبوعات/مارکس/مرتضوی/اختران
%25
600,000 ريال
حقوق طبیعی و تاریخ/اشتراوس/پرهام/سپهرخرد جزئیات
افزودن به سبد خرید
حقوق طبیعی و تاریخ/اشتراوس/پرهام/سپهرخرد
%25
2,250,000 ريال
آب و حقوق بشر/سلمان/زیدآبادی/ناهید جزئیات
افزودن به سبد خرید
آب و حقوق بشر/سلمان/زیدآبادی/ناهید
%30
770,000 ريال
فساد و مقبولیت قانون/چلبی/نی جزئیات
افزودن به سبد خرید
فساد و مقبولیت قانون/چلبی/نی
%20
1,440,000 ريال
اقتصاد سیاسی حقوق حیوانات/تورس/ملک/مرکز جزئیات
افزودن به سبد خرید
اقتصاد سیاسی حقوق حیوانات/تورس/ملک/مرکز
%20
188,000 ريال
حقوق بین‌الملل ارتباطات سایبر/سعیدی/خجسته جزئیات
افزودن به سبد خرید
حقوق بین‌الملل ارتباطات سایبر/سعیدی/خجسته
%25
112,500 ريال
گوگل و حقوق/لوپز/آموزگار/آمه جزئیات
افزودن به سبد خرید
گوگل و حقوق/لوپز/آموزگار/آمه
%25
525,000 ريال
مختصر حقوق مدنی/موحد/کارنامه جزئیات
افزودن به سبد خرید
مختصر حقوق مدنی/موحد/کارنامه
%25
5,625,000 ريال