دسته بندی محصولات
عنوان گروه
مرتب سازی
ایده سوسیالیسم/هونت/نبوی/نی جزئیات
افزودن به سبد خرید
ایده سوسیالیسم/هونت/نبوی/نی
%20
1,360,000 ريال
پاناما/جاکوبیت/اسپهبدی/لحظه جزئیات
افزودن به سبد خرید
پاناما/جاکوبیت/اسپهبدی/لحظه
%25
750,000 ريال
شهریار/ماکیاولی/محمود/نگاه جزئیات
افزودن به سبد خرید
شهریار/ماکیاولی/محمود/نگاه
%25
1,462,500 ريال
انقلاب دموکراتیک سبز/موف/آقایی/میردشتی جزئیات
افزودن به سبد خرید
انقلاب دموکراتیک سبز/موف/آقایی/میردشتی
%25
832,500 ريال
جامعه‌شناسی و فهم جامعه ایران/نوذری/مروارید جزئیات
افزودن به سبد خرید
جامعه‌شناسی و فهم جامعه ایران/نوذری/مروارید
%30
560,000 ريال
کمیته 300/کولمن/شمس/مروارید جزئیات
افزودن به سبد خرید
کمیته 300/کولمن/شمس/مروارید
%30
2,170,000 ريال
ایرانیان در میان انگلیسیها/رایت/امامی/فرزان‌روز جزئیات
افزودن به سبد خرید
ایرانیان در میان انگلیسیها/رایت/امامی/فرزان‌روز
%25
4,275,000 ريال
آمریکا تحت لوای سوسیالیسم/دسوزا/نوری/پیله جزئیات
افزودن به سبد خرید
آمریکا تحت لوای سوسیالیسم/دسوزا/نوری/پیله
%25
1,092,000 ريال
سنت و مدرنیته/زیبا‌کلام/روزنه جزئیات
افزودن به سبد خرید
سنت و مدرنیته/زیبا‌کلام/روزنه
%25
3,675,000 ريال
جنگ داخلی در فرانسه، 1871/مارکس/پرهام/مرکز جزئیات
افزودن به سبد خرید
جنگ داخلی در فرانسه، 1871/مارکس/پرهام/مرکز
%20
1,320,000 ريال
الزامات سیاست در عصر ملت ‌ـ‌ دولت/زیدآبادی/نی جزئیات
افزودن به سبد خرید
الزامات سیاست در عصر ملت ‌ـ‌ دولت/زیدآبادی/نی
%20
1,184,000 ريال
هگل و هستی‌شناسی قدرت/اباذری/نیکبخت/آگاه جزئیات
افزودن به سبد خرید
هگل و هستی‌شناسی قدرت/اباذری/نیکبخت/آگاه
%25
1,837,500 ريال
مقدمه‌ای بر تحلیل سیاسی/استریکلند/معنوی/آگاه جزئیات
افزودن به سبد خرید
مقدمه‌ای بر تحلیل سیاسی/استریکلند/معنوی/آگاه
%25
525,000 ريال
مدرنیته ‌ی سیاسی/باربیه/احمدی/آگه جزئیات
افزودن به سبد خرید
مدرنیته ‌ی سیاسی/باربیه/احمدی/آگه
%25
2,625,000 ريال
گذار از سرمایه‌داری/رهنما/صداقت/آگاه جزئیات
افزودن به سبد خرید
گذار از سرمایه‌داری/رهنما/صداقت/آگاه
%25
855,000 ريال
فلسفه سیاسی قرن بیستم/‌زول/ساوجی/آگه جزئیات
افزودن به سبد خرید
فلسفه سیاسی قرن بیستم/‌زول/ساوجی/آگه
%25
510,000 ريال
سیاست چیست؟/فروند/احمدی/آگه جزئیات
افزودن به سبد خرید
سیاست چیست؟/فروند/احمدی/آگه
%25
1,200,000 ريال
سوسیالیسم: درآمدی کوتاه/نیومن/مصیبی/آگه جزئیات
افزودن به سبد خرید
سوسیالیسم: درآمدی کوتاه/نیومن/مصیبی/آگه
%25
1,200,000 ريال
دولت و سیاست اجتماعی در ایران/قاراخانی/آگاه جزئیات
افزودن به سبد خرید
دولت و سیاست اجتماعی در ایران/قاراخانی/آگاه
%25
352,500 ريال
دموکراسی: رساله‌ی آموزشی/بشلر/کامران/آگه جزئیات
افزودن به سبد خرید
دموکراسی: رساله‌ی آموزشی/بشلر/کامران/آگه
%25
375,000 ريال
دموکراسی و پوپولیسم/عظیمی/آگاه جزئیات
افزودن به سبد خرید
دموکراسی و پوپولیسم/عظیمی/آگاه
%25
1,612,500 ريال
محافظه‌کاری آمریکایی/دسوزا/غروی/ثالث جزئیات
افزودن به سبد خرید
محافظه‌کاری آمریکایی/دسوزا/غروی/ثالث
%30
770,000 ريال
برآمدن ترکیه‌ی اردوغان/بالکان/اقدم/آگه جزئیات
افزودن به سبد خرید
برآمدن ترکیه‌ی اردوغان/بالکان/اقدم/آگه
%25
712,500 ريال
مقاومت، عصیان، مرگ/کامو/خسروی/دمان جزئیات
افزودن به سبد خرید
مقاومت، عصیان، مرگ/کامو/خسروی/دمان
%25
1,882,500 ريال
تزهای بلوم/لوکاچ/مهرگان/ثالث جزئیات
افزودن به سبد خرید
تزهای بلوم/لوکاچ/مهرگان/ثالث
%30
1,470,000 ريال
خودآموز دیکتاتورها/وود/اشتری/ثالث جزئیات
افزودن به سبد خرید
خودآموز دیکتاتورها/وود/اشتری/ثالث
%30
3,150,000 ريال
یا سوسیالیسم یا بربریت/مزاروش/محیط/اختران جزئیات
افزودن به سبد خرید
یا سوسیالیسم یا بربریت/مزاروش/محیط/اختران
%25
712,500 ريال
پیگ و پیگرانی/سلامتی/برسم جزئیات
افزودن به سبد خرید
پیگ و پیگرانی/سلامتی/برسم
%25
3,525,000 ريال
طبقه متوسط و فرهنگ/مقدم‌فر/آریابان جزئیات
افزودن به سبد خرید
طبقه متوسط و فرهنگ/مقدم‌فر/آریابان
%25
1,125,000 ريال
حکومت ‌مردم/حسن‌پور/آریابان جزئیات
افزودن به سبد خرید
حکومت ‌مردم/حسن‌پور/آریابان
%25
975,000 ريال
قدرت جغرافیا/مارشال/طالبی/همان جزئیات
افزودن به سبد خرید
قدرت جغرافیا/مارشال/طالبی/همان
%25
2,175,000 ريال
شهریار جدید/گرامشی/نوریان/اختران جزئیات
افزودن به سبد خرید
شهریار جدید/گرامشی/نوریان/اختران
%25
412,500 ريال
امپریالیسم جدید/هاروی/رحمتی/اختران جزئیات
افزودن به سبد خرید
امپریالیسم جدید/هاروی/رحمتی/اختران
%25
1,200,000 ريال